Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Komisyonlarımız

Komisyonlarımız

Sayısal verilerin bilimsel çalışmaların toparlanması ve raporlamasını yapar. Şu konu başlıklarında akademik literatürü araştırma, takip etme ve yayın yapmak:

 1. Siyaset
 2. Hukuk
 3. Ekonomi
 4. Şiddet
 5. Aile
 6. Kültür
 7. Akademik araştırma yapan merkezlerle ve üniversitelerle işbirliği yapmak
 8. Akademik kurumlarda ulusal ve uluslararası nitelikli sempozyumları / konferansları / çalıştayları takip etmek
 9. Ulusal ve uluslararası akademik sempozyumlar / konferanslar / çalıştaylar düzenlemek
 10. Niceliksel / istatistiksel çalışmalar yapma ve mevcut çalışmaları derlemek
 11. Ulusal ve uluslararası akademik kadrolarla yakın temas kurma ve ortak çalışmalar & projeler yürütmek

E-mail : arge@gepoder.org

Uluslararası ortak konferanslar, seminerler saha ziyaretleri konuları üzerine odaklanır.

 1. Uluslararası Proje Dernekleriyle İletişim Ağı kurmak
 2. Proje Temalı Uluslararası Örgütlere üyelik çalışmaları yapmak
 3. Uluslararası Proje Örgütleri ve Organizasyonlarıyla ortaklık kurmak
 4. Uluslararası Proje Temalı Yayınları takip etmek ve bu yayınlara dahil olmak
 5. Uluslararası Proje Temalı Konferans / Sempozyum / Panel gibi etkinliklere katılmak ve rapor hazırlamak
 6. Uluslararası Proje Temalı Organizasyonları takip etmek
 7. Uluslararası Proje Temalı Organizasyonlar düzenlemek

E-mail : disiliskiler@gepoder.org

Üyelik çalışmaları, temel yeni üye edinme ve mevcut üyelerin durumu ile ilgilenir, derneğin toplumla olan temasında aktif rol üstlenir.

 1. Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek “üye buluşmaları” düzenlemek
 2. Derneğe yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek
 3. Dernek ve kamu kuruluşları arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak
 4. Derneğin ulusal ve uluslararası lansmanıyla ilgili projeler üretmek

E-mail halklailiskiler@gepoder.org

Derneğin eğitim dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, eğitim faaliyetlerini takip eder, seminer, konferans vb. etkinlikler organize eder.

 1. Siyaset, iş ve sosyal hayatta farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmaları
 2. Eğitim alanında arzulanılan verimliliği sağlayabilmek
 3. Eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek
 4. Gençlerin eğitimine yönelik faaliyetleri desteklemek

E-mail : egitim@gepoder.org

Derneğin medya dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, sosyal medya, yazılı-görsel medyada yer alan olumlu- olumsuz haber raporlaması yapar, yazılı basın bildirileri ve açıklamalar yapar. Medya dünyasından yazarları ve çalışanları bir araya getirir ve sektöre yönelik programların yapılmasını organize eder.

 1. Derneğin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
 2. Basın Bültenleri / Bildirileri hazırlamak
 3. Derneğin sosyal medyadaki lansmanıyla ilgilenmek ve mevcut hesabın kontrolünde etkin olmak
 4. Web sitesini takip etmek ve gerekli görülen düzenlemeleri yapmak
 5. Görsel ve yazınsal basınla iletişim ağı kurmak
 6. Derneğin faaliyetlerinin duyurulmasında ve tanıtılmasında basın kuruluşlarının etkin bir şekilde
 7. kullanılmasını sağlamak

E-mail medyailetisim@gepoder.org

İnsanların yasal haklarını ve yapılan idari düzenlemeleri öğrenmelerine yardımcı olur ve bu konuda kampanyalar, eğitimler, seminerler hazırlar ve kitap çalışmalarında bulunur.

 1. İnsan ve Hukuk temalı çalıştaylar düzenlemek
 2. Kanun düzenlemeleriyle ilgili çalıştaylar organize etmek ve sonuç bildirgelerini gerekli kamu kuruluşları
 3. ve yasa düzenleyicilerle paylaşmak
 4. TBMM’de özelde gençler temalı yasama sürecini takip etmek
 5. Gençlere dair yasal düzenlemelerin yakından izlenmesi amacıyla yasama komisyonlarını takip etmek, bunlara dahil olmak ve çalışmalarına katkı sağlamak
 6. Gençlere yönelik hukuksal sistematik destek mekanizmaları kurmak
 7. Gençlerin hukuki hakları konusunda farkındalık / bilinç oluşturma faaliyetleri düzenlemek ve bu yönde oluşturulacak projelerin ve çalışmaların hayata geçmesi noktasında yerel yönetimler ve üniversiteler ile işbirliği halinde olmak

E-mail : hukuk@gepoder.org

Derneğimizin gençlere yönelik yapılacak faaliyetlerini denetler. Genç üyelerin derneğimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

 1. Gençlere yönelik projeler üretir.
 2. Üniversiteler ile iş birliği yapar, çalışmaları takip eder.
 3. Gençlerle ilgili faaliyetler yapan sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirir.
 4. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanır.
 5. Gençlik buluşması gerçekleştirir.
 6. Genç Liderler Yetiştirme Programı düzenler.
 7. Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirir, mevcut projelere destek olur.

 E-mail : genclik@gepoder.org

Sosyoloji, edebiyat, tarih, sanat, kültür ve siyasal konularda fikir alışverişinde bulunarak, özgün projeleri ve faaliyetleri hayata geçirir. İnsanların toplumsal hayatına katkı sağlayacak organizasyonlarda ve kampanyalarda bulunarak derneğin aktif kalmasını sağlar.

 1. Siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal gündemi takip etmek
 2. İnsanın sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlar düzenlemek ve bu alanlarda hassasiyet gerektiren konuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 3. Toplumda duyarlılık geliştirilmesi gereken noktalarda toplumun bütününde farkındalık oluşturmaya yönelik görsel ve yazınsal faaliyetlerde bulunmak
 4. Kültürel geziler / toplantılar / seminerler organize etmek
 5. Sosyal medyayı interaktif bir şekilde takip etmek
 6. Güncel konularda gündem oluşturmak veya gündeme dair kampanyalar / organizasyonlar Düzenlemek

 E-mail : toplumsaldestek@gepoder.org

İş dünyasındaki ve çalışma hayatındaki sorunları tespit eder ve bu doğrultuda projeler üretir.

 1. İnsan ve Ekonomi temalı akademik araştırmaları takip etmek ve bunları derlemek
 2. İstihdam konusunda olası problemlerin tespit edilmesine yardımcı olmak için güncel
 3. literatürün hem istatistiki bilgi hem de bilimsel araştırmalar kapsamında takibini yapmak ve bunlara katkı sağlamak
 4. İnsanların iş dünyasındaki sorunlarının analiz edilmesine ve çözüm üretilmesine hizmet edecek
 5. seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek
 6. Gençlerin iş dünyasında yer alması noktasında engellerin ve problemlerin tespit edilmesi açısından
 7. toplumsal, kültürel ve ekonomik analizler yapmak veya bu konudaki mevcut verileri derlemek
 8. İnsanların çalışma koşulları konusunda işverenlerin görüşlerinin alınmasına ve onlarla fikir
 9. alışverişinde bulunulmasına fırsat verecek toplantılar ve etkinlikler düzenlemek
 10. İnsanların meslek sahibi olmasına katkı sağlayacak faaliyetler organize etmek
 11. “Meslek Edinme Eğitimi” gibi insanların istihdamını arttırmaya yönelik konu başlıklarında
 12. genel ve yerel yönetimler bünyesindeki kuruluşlarla ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, eğitimler düzenlemek ve projeler üretmek

E-mail : ekonomi@gepoder.org

Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarının desteklenmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur.

 1. Özellikle klasik Türk musikisi, tasavvuf musikisi ve Türk halk musikimizin geliştirilmesi, tanıtılması, bu sanat dallarımızın niteliği ve önemi hususlarında toplumda farkındalık oluşturmak maksadı ile, sanatın evrensel birleştirici dili olduğu inancından hareketle, bu sanat dalları ile meşgul olan sanatçılarımızın desteklenmesi, toplumla buluşturulması için faaliyetler yapmak ve projeler geliştirmek.
 2. Bütün İnsanlığın ortak dili olan, ulusal ve uluslar arası alanda, bireyin ve toplumun maddi ve manevi gelişimine katkısı olan her sanat dalını desteklemek maksadı ile faaliyetler düzenlemek ve projeler geliştirmek.
 3. Edebiyat, sinema, tiyatro, resim gibi görsel ve yazılı sanat dalları ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde, faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek vermek ve bu alanda projeler geliştirmek.
 4. Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarında farkındalık göstermiş sanatçılar arasından ‘yılın sanatçısı’ gibi teşvik edici ve tanıtıcı faaliyetler düzenlemek.

E-mail kultursanat@gepoder.org

Derneğimizin politika ve hedefleri doğrultusunda muhasebe, finansman işlemlerini takip edip sonuçlandırmak.

 1. Derneğin bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili işleri yürütmek.
 2. Banka hesapları ile ilgili mutabakat yapmak.
 3. Derneğin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer menkul kıymetleri kontrol etmek.
 4. Muhasebe ile ilgili evrakları ilgili yazılıma girişini yapmak.
 5. Hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak.
 6. Ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek; fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak.
 7. Nakit akışı raporunun oluşması için günlük olarak verileri girmek.

E-mailmaliisler@gepoder.org